Ouderbijdrage

Op school dragen de ouders door middel van een vrijwillige ouderbijdrage bij aan de bekostiging van verschillende activiteiten van de school. Dit geld wordt uitsluitend
voor de kinderen gebruikt, zoals b.v. een schoolreisje, het kerstfeest, de disco, Sinterklaasfeest, verjaardagen en het afscheidscadeau voor de schoolverlaters. De ouderbijdrage is evenals de ouderbijdrage voor de werkweek geen wettelijke verplichting, maar de activiteiten voor de leerlingen kunnen alleen doorgaan indien ouders ook daadwerkelijk bijdragen.
De bijdrage per leerling SO en VSO  is  € 40,00 per schooljaar.
De leerlingen van de SO- en de VSO afdeling krijgen 2 maal per jaar een acceptgiro van € 20,00 om de ouderbijdrage over te maken. De ouderbijdrage voor zowel de SO leerlingen als ook de VSO leerlingen kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL23INGB0003280437 ten name van de penningmeester ouderraad A. Willeboerschool te Rotterdam onder vermelding van de naam van de leerling en de groep waar de leerling in zit. De ouderbijdrage kan ook  contant op school betaald worden. Bij contante betaling ontvangt u een kwitantie.