De  A.Willeboerschool 

De A. Willeboerschool is een openbare school voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. De school maakt deel uit van het Openbaar Onderwijs Rotterdam, Stichting BOOR.
In onze school is expliciet ruimte voor mensen van verschillende culturen, geaardheid en geloofsovertuigingen. Vanuit een open en respectvolle sfeer streven we ernaar dat leerlingen:
hun talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen
inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en daarmee om kunnen gaan
zelfrespect en respect voor anderen ontwikkelen

De school heeft 2 afdelingen, te weten de kernafdeling SO voor leerlingen van 4 tot 13 jaar en VSO De Hoge Brug, de afdeling voor voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 20 jaar.

De school valt onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR).
      Prins Hendrikkade 14
      3071 KB Rotterdam
      Postbus 23058
      3001 KB Rotterdam.

Schooltijden

De schooltijden van de SO-afdeling aan de Meindert Hobbemalaan zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 14.45 uur. 
's Woensdags is de schooltijd anders, namelijk van 08.45 uur tot 12.30 uur.
De schooltijden voor de VSO-groepen aan de Hillegondastraat zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 15.15 uur en op de woensdag van 08.45 uur tot 13.15 uur. Vanaf 08.30 is de school open voor leerlingen.
Al onze  leerlingen blijven de gehele schooldag op school. 's Morgens hebben de leerlingen een kwartier pauze. Zowel in de kleine als in de middag pauze wordt er toezicht gehouden door de leerkrachten en klassenassistenten op het schoolplein. Afspraak is dat de leerlingen tijdens de pauzes niet van het schoolplein af mogen. 

Vakanties / vrije dagen leerlingen SO-afdeling

Een schoolweek op onze SO heeft 25,75 lesuren. Het totaal aantal lesuren voor onze SO-afdeling is dit schooljaar 52 weken x 25,75 lesuren per week = 1339 uur. Hierbij opgeteld de margedag FOKOR 3,75 uur (d.d. 30/09/2015) is:
1339 + 3,74 = 1.342,75 uur.
De onderwijstijd voor de SO leerlingen omvat minimaal 940 lesuren.
Dientengevolge zijn er de volgende vakantiedagen / studiedagen /collectieve compensatiedagen personeel in het schooljaar 2015-2016 voor onze SO afdeling. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.

Schoolvakanties SO:

Schoolverzuim

Als uw kind om de een of andere reden de school niet kan bezoeken of later komt, wilt u ons dan voor die tijd even bellen : SO-afdeling 010-4527634 en VSO-afdeling
010-4222392. Het liefst tussen 8.00 en 8.30 uur. Naast een telefoontje kunt u uw kind natuurlijk ook van tevoren een briefje meegeven. Bij ongeoorloofd schoolverzuim, hetgeen bij ons gelukkig maar sporadisch voorkomt, zal de school eerst contact opnemen met de ouders om te praten over de mogelijke oorzaken. Pas in een later stadium zal melding gemaakt worden bij het bureau leerlingzaken. Onder ongeoorloofd schoolverzuim verstaan wij: het zonder bericht, geldige reden of toestemming afwezig zijn van de leerlingen. Wanneer een leerling voor de 3e dag ongeoorloofd afwezig is, wordt melding gedaan bij leerplicht. Er kan ook bij leerplicht melding worden gemaakt van verzuim wanneer verzuim wel vooraf wordt gemeld aan school maar waarbij de frequentie van het verzuim vraagtekens oproept (bijv. veelvuldige ziekmeldingen).

Wij verzoeken u dringend buiten de vastgestelde vakanties geen verlof aan te vragen.
Er zal en mag geen verlof worden gegeven als bijvoorbeeld sprake is van een goedkope vakantie buiten het seizoen, een verlengde vakantie buiten de officiële vakantiedata, een extra lang bezoek b.v. aan het land van herkomst of een midweek of lang weekend weg. Extra verlof mag en kan alleen gegeven worden voor huwelijk, jubileum, begrafenis, e.d..
Scholen en ouders, die zich niet aan de regels houden t.a.v. het schoolverzuim lopen de kans beboet te worden.

Verhuizen

Mocht u gaan verhuizen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de school, dit in verband met onze administratie. Mocht een verhuizing betekenen dat de leerling naar een andere school moet, dan is er meer tijd nodig om een verslag te maken voor de nieuwe school. Tevens kan eventueel het vervoer anders geregeld worden. Dit dient bij de gemeente aangegeven te worden. Eventueel zijn wij bereid te helpen bij het zoeken naar een nieuwe school bij verhuizing naar elders. 

Schoolveiligheid en schoolregels

Veilig zijn op school en je veilig voelen vinden wij erg belangrijk op onze school. De school hecht daarom grote waarde aan de gedragsregels en gedragscode die schoolbreed zijn vastgesteld. Er is een schoolveiligheidsplan, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast en/of bijgesteld. Hieronder vallen de RI & E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en de verschillende protocollen. 

Maatregelen ernstig ontoelaatbaar gedrag / schorsing

Zoals u eerder in deze schoolgids heeft kunnen lezen streven we op beide vestigingen naar een schoolklimaat waarin de leerlingen, de ouders en het personeel zich veilig voelen. In de praktijk van de schoolsituatie komt het echter voor dat leerlingen zich niet aan de geldende regels houden en het positieve klimaat geweld aan doen. Meestal is de betrokken leerling of leerlingen door de leerkrachten te corrigeren, onder anderen door middel van een gesprek met de leerling en/of  een waarschuwing. Wanneer een leerling zijn gedrag niet verbetert volgt er een weloverwogen strafmaatregel. Dit heeft als doel het gedrag van de leerling te corrigeren en herhaling van dit ontoelaatbaar gedrag te voorkomen.
In enkele gevallen kan het gedrag van een leerling ernstige schade veroorzaken bij de leerling zelf, bij andere leerlingen en/of teamleden. Wanneer een leerling zich dan niet langs de gewone weg laat corrigeren, zijn wij als school genoodzaakt om over te gaan tot schorsing van deze leerling en in het uiterste geval tot verwijdering van de desbetreffende leerling.

Specificatie van ernstig ontoelaatbaar gedrag

Algemeen
We willen de veiligheid van alle leerlingen op school garanderen. Wanneer die door bedreiging van een medeleerling of ouders/verzorgers van een leerling in het gedrang komt, moeten er maatregelen genomen worden.

Bezit en gebruik van mes/wapen
Wordt een mes/wapen gezien, dan wordt dat uiteraard afgenomen. De leerling wordt voor de rest van de dag naar huis gestuurd (of gebracht).
De leerling krijgt een officiële waarschuwing (zie punt 1 van de procedure). Daarnaast worden de ouders/verzorgers onmiddellijk in kennis gesteld.
Wordt een mes/wapen daadwerkelijk gebruikt als dreigement, dan wordt het mes/wapen afgenomen. De leerling wordt met onmiddellijke ingang geschorst (zie punt 3 van de procedure). Daarnaast worden ook de ouders/verzorgers onmiddellijk telefonisch in kennis gesteld.
Bij herhaling van wapengebruik volgen we de procedure van schorsing. Bij herhaling van wapengebruik wordt de politie, afhankelijk van de situatie, ingelicht en uitgenodigd voor een gesprek en geldt punt 4 van de procedure.

Chantage, intimidatie en geweld
Voorvallen op dit gebied worden genoteerd in het dossier van de betreffende leerling. Bij aanhoudende overtreding op dit gebied wordt na overleg met de directie de procedure schorsing toegepast.
Wanneer de chantage, intimidatie of het geweld een echt misdadig karakter heeft wordt de politie ingelicht en uitgenodigd voor een gesprek en geldt met onmiddellijke ingang punt 3 van de procedure.

Vernieling
Vernieling is betalen. Bij herhaling en/of grote vernielingen kan de schorsingsprocedure worden toegepast.

Procedure schorsing / verwijdering

Naar aanleiding van het hierboven beschreven gedrag kan op tweeërlei wijze tot schorsing worden overgegaan: dit kan acuut gebeuren, bij een zeer ernstige bedreigende en/of ernstige overtreding, of als gevolg van herhaalde bedreigende en/of ernstige overtredingen. De directeur of zijn vervanger beoordeelt de ernst van de overtreding en de actie, die hierop volgt. De directeur laat zich hierin informeren en adviseren door betrokken teamleden.
Bij herhaling van ernstig en/of bedreigende overtredingen gaat de volgende procedure in werking:
1.    Wanneer, op groepsniveau, het reguliere waarschuwen of straffen geen uitwerking
heeft op het gedrag van de leerling, krijgt de leerling een officiële waarschuwing
van een directielid. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld. De leerling wordt voor de rest van de dag naar huis gestuurd (of gebracht) en dient de volgende dag thuis te blijven. De ouders/verzorgers worden onmiddellijk in kennis gesteld.
2.    Wanneer de eerste waarschuwing niet het gewenste resultaat heeft krijgt de       leerling een tweede officiële waarschuwing. Ouders/verzorgers worden hiervan op      de hoogte gesteld via een standaardformulier en worden uitgenodigd voor een      gesprek. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) wordt geïnformeerd      en ontvangt een kopie van de aanzegging. De leerling wordt voor de rest van de      dag naar huis gestuurd (of gebracht) en dient de volgende dag thuis te blijven.      Daarnaast worden de ouders/verzorgers onmiddellijk telefonisch in kennis gesteld.
3.    Wanneer de tweede waarschuwing niet het gewenste resultaat heeft wordt de      leerling voor 5 dagen geschorst. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte      gesteld via een standaardformulier.

Het bestuur BOOR en het bureau leerplicht van de gemeente Rotterdam worden geïnformeerd en ontvangen een kopie van de aanzegging.
4.    Wanneer de schorsing niet het gewenste resultaat heeft wordt de leerling voor de
tweede keer geschorst en wordt de wettelijke procedure opgestart om deze      leerling te verwijderen van school.

Tevens kan de verwijderingsprocedure in gang gezet worden als de zorgvraag van een leerling zodanig is dat de school daaraan niet (meer) kan voldoen.
De schorsing- en verwijderingprocedure is door een ieder op te vragen op onze school en ligt  ter inzage op onze beide vestigingen.

Kwaliteitszorg

In het kader van de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid van de A. Willeboerschool en VSO De Hoge Brug wordt in een cyclisch proces van 2 jaar een zelfevaluatie en medewerkers-tevredenheidsonderzoek onder het management en personeel uitgevoerd en een tevredenheidsonderzoek onder de ouders/verzorgers en leerlingen uitgevoerd.
Binnen de sector SO/VSO BOOR en dus ook onze school wordt gebruik gemaakt van het instrument zelfevaluatie en het instrument tevredenheidsonderzoek van het project Kwaliteit Speciaal, ook wel bekend als ZEK.
Over de gehele linie gaven de ouders, leerlingen en personeel aan tevreden te zijn over de school.
Ook worden er elk jaar vanuit BOOR interne audits uitgevoerd in de scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs van stichting BOOR.
Daarnaast wordt de school uiteraard beoordeeld door de onderwijsinspectie. Zowel het SO als de VSO heeft het basisarrangement gekregen van de inspectie.

Foto’s , video’s en DVD’s

Bij diverse activiteiten in en rond de school worden door de leerkrachten foto’s en filmopnamen  van de leerlingen gemaakt. Te denken valt aan feesten op school, voetbaltoernooien, projecten in de klas en natuurlijk van al het gebeuren in de werkweek. Deze foto’s en films worden gebruikt voor eigen uitgaven van de school zoals de nieuwsbrieven die met de leerlingen mee naar huis gaan. Ook kunnen foto’s gepubliceerd worden op onze website.
Ouders die er bezwaar tegen hebben dat foto’s van hun zoon/dochter gepubliceerd worden dienen dit altijd schriftelijk kenbaar te maken aan de school.

SISA

De afkorting SISA staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak.
Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft zich hierbij aangesloten. Als openbare school is onze school dus ook aangesloten.
Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat kinderen/jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben worden geregistreerd in een computersysteem.
Als er meerdere hulpverleners van verschillende instanties met één kind bezig zijn worden de hulpverleners daarvan op de hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening goed op elkaar afgestemd worden.

Zo werkt het signaleringssysteem:
De deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer ze een jongere aanmelden bij SISA. Wanneer het bij één melding blijft, blijft de hulpverlenende instantie gewoon zijn werk doen. Wanneer er twee meldingen van verschillende instanties binnenkomen, ontstaat er een ‘match’. De hulpverlenende instanties krijgen een signaal dat ook een andere organisatie hulp biedt. De hulpverleners worden met elkaar in contact gebracht en het kind wordt via zijn ouders (per brief) hierover geïnformeerd. De beheerders van het systeem weten niet wat er met het kind aan de hand is, alleen dát er iets aan de hand is. De beheerders weten wel wie de hulpverleners zijn. Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven. Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs.
Meer informatie kunt u vinden op  HYPERLINK "http://www.sisa.rotterdam.nl" www.sisa.rotterdam.nl

Meldcode

De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een
stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk
geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp aan slachtoffer en pleger.

Voor wie is de meldcode bedoeld?
De meldcode richt zich op alle professionals en instellingen die in de regio
Rotterdam onderwijs, opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden. Dat kunnen
docenten en maatschappelijk werkers zijn, maar ook artsen, (psychiatrisch)
verpleegkundigen en medewerkers in de (kinder)opvang.
Meer weten?
De volledige tekst en een uitvoerige toelichting zijn te vinden op:
www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl

Klachtenregeling

Er is op school een klachtenregeling van toepassing. Indien er klachten zijn  van ouders over de school t.a.v. personeel, rapportages geldt de procedure:
Bespreek eerst uw klacht met het personeelslid:
Als dit niet lukt bespreek uw klacht met de directeur;
als dit niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kunt u terecht bij het bevoegd gezag Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR).
U kunt uw klacht dan schriftelijk opsturen naar:
Stichting BOOR
Postbus  23058
3001 KB Rotterdam

Bij klachten over rapportages moet dit binnen 30 dagen na het ontvangen van het verslag binnen zijn. Voor nadere informatie over de klachtenregeling kunt u terecht bij de schooldirectie; de klachtenregeling ligt daar voor een ieder ter inzage.
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900–1113111 (lokaal tarief).
De Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR) is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC), Postbus 162
3440 AD  Woerden, tel.nr. 0348 – 405245