Ouders / verzorgers

Contacten met ouders / verzorgers zijn van belang om de aanpak van leerlingen tussen school en ouders op elkaar af te stemmen. Samen staan zij voor de taak het kind zo goed mogelijk op te voeden en te laten ontwikkelen tot een zichzelf waarderend mens, die gebruik weet te maken van zijn mogelijkheden. De school hecht aan goede communicatie met ouders / verzorgers. Tijdens een schooljaar is er een algemene ouderavond, worden er huisbezoeken afgelegd en zijn er gesprekken n.a.v. de leerlingbespreking en het OPP. De alledaagse communicatie vindt plaats via een communicatieschrift. Telefonisch contact is ook mogelijk.
Er is een oudercoördinator vanuit school aangesteld die activiteiten voor ouders / verzorgers organiseert en coördineert om hen met elkaar in contact te brengen en om informatie door te geven. Ouders / verzorgers worden regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan het organiseren en begeleiden van activiteiten en festiviteiten met de leerlingen.
Door ouders / verzorgers te betrekken bij de gebeurtenissen in de school krijgen ze meer inzicht in de leeromgeving van hun kind.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft tot doel om door overleg de school zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze raad bestaat op onze school uit ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraad wordt aan het begin van dit schooljaar gevormd door:

  • Mevr. N. Azouagh: ouder v.d. SO-afdeling
  • Mevr. B. Verhoeve: ouder v.d. VSO-afdeling
  • Vacature: ouder v.d. (V)SO-afdeling
  • Dhr. M. Janson: perssoneelslid VSO-afdeling (voorzitter MR)
  • Mevr. A. Roozenburg: personeelslid SO-afdeling (secretaris MR)
  • Dhr. S. Kruithof: personeelslid VSO-afdeling

De vergadering van de medezeggenschapsraad vindt 8 x per jaar  plaats en is openbaar. Dus alle ouders en personeelsleden mogen in principe de vergaderingen bijwonen. Als er echter zaken besproken worden waarop voorlopig geheimhouding rust, of als er persoonlijke zaken aan de orde zijn, kan de raad besluiten om de vergadering of een gedeelte ervan besloten te houden.
Notulen, vergaderdata, jaarverslagen e.d. zijn te lezen op de website van school.
De medezeggenschapsraad mag alle zaken bespreken die de school aangaan en daarover aan het schoolbestuur voorstellen doen of haar standpunten duidelijk maken. Deze schoolgids is ook in samenspraak met het schoolteam en de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Dit is een jaarlijks terugkerend proces. De raad moet openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school bevorderen en zij moet waken voor discriminatie op allerlei gebied. 

GMR

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor speciaal onderwijs (GMR-so/vso) actief. De GMR bespreekt zaken die alle so-/vso-scholen of een deel ervan aangaan, de zogenaamde bovenschoolse onderwerpen. Daarnaast vervult de GMR een ondersteunende rol bij het functioneren van zijn achterban, de Medezeggenschapsraden (MR’en) van de scholen.
De MR’en worden via o.a. nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR. Alle informatie over de GMR-so/vso, zoals samenstelling, vergaderingen, notulen, etc. kunt u vinden via de website:  www.boorbestuur.nl (kies Medezeggenschap/GMRso/vso). De leden van de GMR-so/vso worden gekozen door de ouder- en personeelsgeleding van de MR’en van de so-/vso-scholen. Vanuit onze school zijn Mevr. E. Vintges, personeelslid SO en dhr. W. Roosendaal, personeelslid VSO lid van de GMR-so/vso.

Nieuwsbrief

Op beide afdelingen wordt er maandelijks een nieuwsbrief aan de leerlingen meegegeven met daarin belangrijke mededelingen, nieuws over de groepen, veranderingen op school of in de klas en allerlei wetenswaardigheden. U kunt lezen wanneer er een studiedag personeel is en hoe er in de groep gewerkt wordt aan een project, veelal ondersteund met leuke foto’s.
Ook kunnen er af en toe losse briefjes van school met berichten voor de ouders meegegeven worden. Sommige kinderen hebben moeite dit te onthouden en geven ze bij hun thuiskomst niet af. U doet er dan ook verstandig aan om de tas van uw kind na te zien op de aanwezigheid van dergelijke brieven.

Schriftjes / agenda:

Op de SO-afdeling wordt gebruik gemaakt van 'communicatieschriftjes'. Doordat de leerlingen van deze groepen niet altijd iets duidelijk kunnen vertellen of een belangrijke boodschap niet kunnen onthouden, geven wij ze een schrift of map mee, waarin ouders/verzorgers en leerkrachten aan elkaar kunnen schrijven. Op deze wijze kan iedereen elkaar informeren en op de hoogte blijven van de gang van zaken thuis en op school. Het schrift gaat iedere dag van huis mee naar school en andersom. Dit geschiedt ook op de dagen dat er niet in geschreven is.
Ook op de VSO-afdeling kan op verzoek van de ouders/verzorgers of leerkracht een communicatieschrift ingevoerd worden. In de regel wordt dit dan een schoolagenda, die de leerling dan van thuis meebrengt.

Bereikbaarheid ouder(s) / verzorger(s)

In verband met de bereikbaarheid wordt u verzocht om in het schriftje / schoolagenda van uw kind in ieder geval 2 telefoonnummers door te geven. Indien één van beide telefoonnummers wijzigt, verzoeken wij u dit eveneens via het schriftje en de administratie aan ons door te geven.