Schoolprofiel

Wie zijn wij - kort samengevat
De school wordt bezocht door zeer moeilijk lerende kinderen vanuit alle culturen en sociale milieus die onze samenleving rijk is. De leerlingen hebben zeer uiteenlopende ontwikkelingsperspectieven en hulpvragen.
De school richt zich op de totale ontwikkeling van de leerlingen en niet op een eenzijdige aanpak van leerproblemen.
Uitgangspunten daarbij zijn:
de leerlingen in hun waarde laten
de leerlingen zichzelf laten zijn
de leerlingen een positief zelfbeeld laten ontwikkelen
het zelfvertrouwen van de leerlingen vergroten
de leerlingen naar eigen kunnen maximaal laten ontwikkelen
de leerlingen hun talenten laten ontplooien
de leerlingen voorbereiden op een plek in de maatschappij wat betreft wonen, werken en vrijetijdsbesteding  
de leerlingen bekend maken met heersende normen en waarden binnen de samenleving

Kernactiviteit
Onze kernactiviteit is onderwijs en ondersteuning geven aan leerlingen met een verstandelijke beperking en mogelijk bijkomende problematiek.

Motto
Gewoon waar kan, speciaal waar nodig

Doelstelling

De A. Willeboerschool is een openbare school voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal  Onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. De school maakt deel uit van het Openbaar Onderwijs Rotterdam, Stichting BOOR. In onze school is expliciet ruimte voor mensen van verschillende culturen, geaardheid en geloofsovertuigingen. Vanuit een open en respectvolle sfeer streven we ernaar dat leerlingen:

  • hun talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen
  • inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en daarmee om kunnen gaan
  • zelfrespect en respect voor anderen ontwikkelen

Meetlat

De school heeft standaarden vastgesteld aan de hand van 5 pijlers t.w.: Sociaal emotionele ontwikkeling, Leren leren, Mondelinge taal, Schriftelijke taal en Rekenen. De vastgestelde standaarden geven aan in welke leerroute een leerling zit. De plaatsing in een leerrouteis gebaseerd op het ontwikkelperspectief en uitstroomprofiel, met daaraan gekoppeld een passend onderwijs(ondersteuning)aanbod.
De opbrengsten van de leerlingen worden gemeten m.b.v. het OVM (OntwikkelingsVolgModel), leerlijnen ZML, methodegebonden toetsen, Cito toetsen en gestandaardiseerde toetsen en methode onafhankelijke toetsen
Jaarlijks wordt binnen de CvB het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling besproken, bekeken of het onderwijsaanbod nog passend is en het ontwikkelingsperspectief opnieuw vastgesteld. Het OPP wordt met de ouders besproken.

Werkwijze

Het OPP geeft richting aan het onderwijsaanbod en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Groepsplannen worden opgesteld en waar nodig individuele plannen van aanpak als aanvulling.
Met ouders wordt afgestemd wat het onderwijsaanbod is en wat de ondersteuningsbehoefte van hun kind is. Het ontwikkelingsperspectief van het kind wordt met hen besproken.
Bij de uitwerking van het jaarplan leerlingenzorg wordt jaarlijks gereflecteerd, geëvalueerd en de voortgang bepaald van de kwaliteit van het onderwijs-  en ondersteuningsaanbod.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor elke leerling van onze school wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld en in kaart gebracht wat de onderwijs-ondersteuningsbehoefte is van deze leerling.
Het ontwikkelingsperspectief is het sturend instrument voor planmatig werken. Het is een document waarin de school duidelijk maakt naar welke uitstroombestemming en daarmee samenhangend uitstroomniveau de school de leerling begeleidt. De weg daarnaartoe is de leerroute. De leerroute( niveaus A, B en C) zijn een bundeling van leerlijnen, zowel voor de basisleerlijnen als voor de ondersteunende leerlijnen.
Deze leerroutes geven houvast bij het plannen van het onderwijs aan de groep.

Doelgroep

Als uitwerking op de algemene doelstelling van de school heerst er op school een leerlinggericht klimaat, waarin de leerling centraal staat. De school zorgt daarbij voor een rijke, uitdagende, veilige, overzichtelijke en gestructureerde leeromgeving, waarbij elke leerling op een positieve manier uitgedaagd wordt zijn leercompetentie(s) tot uiting te laten komen.
Leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 à 13 jaar met een IQ 20-70 (eventueel met bijkomende problematiek, zoals ASS,  PDD-NOS,  ADHD, epilepsie, syndromen) die kunnen functioneren binnen een groep*.

Leerlingen die bij aanmelding een kalenderleeftijd hebben van 7, 8 of 9 jaar en een    ontwikkelingsleeftijd van 24 maanden moeten daarbij het perspectief hebben dat er ontwikkeling zal zijn op het gebied van zelfredzaamheid. (Klok) zindelijkheid, het zelf eten en drinken en het zelf aan- en uitkleden onder aanwijzing moet mogelijk zijn.

Leerroutes

Hieronder het overzicht van de profielen / de leerroutes die we binnen de SO afdeling hanteren. De standaarden die genoemd staan bij de ‘bouwen’ zijn standaarden die de leerling in het betreffende profiel / de betreffende  leerroute bijna behaald of behaald moet hebben aan het eind van de ‘bouw’.

Het grootste deel van onze populatie leerlingen heeft een IQ tussen de 35 – 60.
Leerlingen met IQ 20-35 krijgen bij ons ook een passend aanbod waarbij het uitstroomperspectief gesteld wordt op Dagbesteding (Dagactiviteiten en Arbeidsmatige dagbesteding. Leerlingen met een IQ hoger dan 60 die door ons onderwijsaanbod en klimaat het best tot hun recht komen, krijgen bij ons ook een passend aanbod waarbij het uitstroomperspectief gesteld wordt op Arbeid.

Uitstroomprofielen

Uitstroom naar het VSO ZML met toekomstprofiel:
Dagbesteding (Dagactiviteiten en Arbeidsmatige dagbesteding)
Arbeid (Begeleide arbeid).

Ondersteuning en onderwijs

Ondersteuning en onderwijs worden verzorgd door:
Leerkrachten, leerkrachtondersteuners en klassenassistenten niveau 4
Vakleerkrachten gymnastiek + Motorische Remedial Teaching (MRT)
Logopediste
Interne begeleiders
Orthopedagoog
Maatschappelijk werk
Schoolarts (CJG)
Ouders / verzorgers
Externe partners zoals: Pameijer, ASVZ, CCE

Passend

Er is expertise en kennis bij het onderwijzend personeel op het gebied van het onderwijsleerproces en het tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.
Het onderwijzend personeel heeft kennis van stoornissen en syndromen.
Het onderwijzend personeel wordt gecoacht door intern begeleiders, de leerlingzorgcoördinator en geadviseerd door de orthopedagoog. Het betreft hier o.a. klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen, planmatig werken.
Afspraken die schoolbreed worden gemaakt, zoals visie op onderwijs, inrichting van de school en de klassen, wijze van instructie, etc., worden vastgelegd in borgingsdocumenten. Daarnaast worden van deze items kijkwijzers gemaakt, zodat een ieder snel kan zien ‘doen we de juiste dingen en doen we de dingen goed’. 
Er wordt gebruikt gemaakt van een leerlingvolgsysteem (OVM = OntwikkelingsVolgModel) en leerlijnen ZML om de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen vast te stellen en te volgen.
Twee maal per schooljaar tijdens een leerlingbespreking wordt het functioneren en de ontwikkeling van de leerling besproken en bekeken of het onderwijs(ondersteuning)- aanbod nog steeds passend is voor de leerling. De bespreking vindt plaats tussen de groepsleiding, de orthopedagoog, de IB-er en de leerlingzorgcoördinator. Afstemming met ouders / verzorgers is van belang. Indien nodig worden tussentijdse besprekingen over het functioneren van de leerling belegd.
Jaarlijks neemt de Commissie van Begeleiding het ontwikkelingsperspectief van iedere leerling door en stelt het opnieuw vast.
Er wordt gebruik gemaakt van arrangementskaarten voor de 5 pijlers; Rekenen, Mondelinge taal, Schriftelijke taal, Leren leren en Sociaal emotionele ontwikkeling. De te gebruiken methoden (digitale) middelen of materialen staan hierin genoemd. (o.a. DGM, Puk + Ko, gebaren Weerklank, methode Lezen Moet Je Doen, Leeslijn, Zelfstandig spellen, methode Rekenlijn, STIP, picto’s/foto’s/woordkaarten). Een toetsoverzicht is aan de arrangementenskaarten toegevoegd. (welke toetsen en wanneer af te nemen).
Er worden visuele ondersteuningsmiddelen en gedragsregels gericht op onze doelgroep
 ingezet bij het aanbieden en verwerken van de leerstof.

De leerlingen krijgen bewegingsonderwijs in de vorm van dans, gymnastiek en zwemmen. Doordat de school een inpandige gymzaal heeft is dit gemakkelijk te realiseren voor gym- en danslessen en dus tijdbesparend (er hoeft niet buiten de school gereisd te worden).
Voor leerlingen die belemmeringen hebben op motorisch vlak, is er de mogelijkheid op school dat zij motorische remedial teaching (MRT) krijgen.
Er is een logopedist t.b.v. ondersteuning bij de spraak- taalontwikkeling voor alle leerlingen en indien nodig individueel.
De expertise van MRT-er, logopedist en orthopedagoog t.b.v. sensorische prikkelverwerking wordt onderling gedeeld en ook gedeeld met het team.
De school kent een rijke, uitdagende, veilige, overzichtelijke en gestructureerde leeromgeving, waarbij elke leerling op een positieve manier uitgedaagd wordt.

Niet passend

Er wordt geen onderwijs geboden aan leerlingen:
die medische problematiek hebben waarbij verpleegkundige kennis en handelingen vereist zijn.
die een geschat IQ < 20 hebben.
die voor mobiliteit blijvend afhankelijk zijn van een rolstoel of meerdere keren per week onder lestijd fysiotherapeutische of ergotherapeutische behandelingen nodig hebben.
waarbij de beperking op het gebied van visus of gehoor een grotere rol speelt dan de verstandelijke beperking.
die slechts passief kunnen beleven en ervaren.
die zodanig externaliserend gedrag laten zien, dat blijvend 1 op 1 nabijheid geboden moet worden en waarbij de veiligheid van de overige leerlingen en het personeel binnen een groep in het gedrang komt.
Er wordt geen onderwijs geboden aan leerlingen met ASS in een homogene autigroep.

Onderwijsarrangementen

De instroom van een leerling in een leerroute vindt als volgt plaats:
Leerlingen jonger dan 7 jaar (kalenderleeftijd) worden geplaatst in de leerroute B (= Basis)
Leerlingen van 7 jaar en ouder worden op grond van het ontwikkelingsperspectief geplaatst in één van de drie leerroutes.

De leerroutes zijn gebaseerd op de instroom VSO ZML.
Dagactiviteiten
Arbeidsmatige dagbesteding
(Begeleide) Arbeid

Ouders / verzorgers

Contacten met ouders / verzorgers zijn van belang om de aanpak van leerlingen tussen school en ouders op elkaar af te stemmen. Samen staan zij voor de taak het kind zo goed mogelijk op te voeden en te laten ontwikkelen tot een zichzelf waarderend mens, die gebruik weet te maken van zijn mogelijkheden. De school hecht aan goede communicatie met ouders / verzorgers. Tijdens een schooljaar is er een algemene ouderavond, worden er huisbezoeken afgelegd en zijn er gesprekken n.a.v. de leerlingbespreking en het OPP. De alledaagse communicatie vindt plaats via een communicatieschrift. Telefonisch contact is ook mogelijk.
Er is een oudercoördinator vanuit school aangesteld die activiteiten voor ouders / verzorgers organiseert en coördineert om hen met elkaar in contact te brengen en om informatie door te geven. Ouders / verzorgers worden regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan het organiseren en begeleiden van activiteiten en festiviteiten met de leerlingen.
Door ouders / verzorgers te betrekken bij de gebeurtenissen in de school krijgen ze meer inzicht in de leeromgeving van hun kind.