Zorg voor leerlingen

Passend Onderwijs, Samenwerkingsverbanden gemeente Rotterdam
PPO en Koers VO

Samenwerkingsverband PPO, voor (toekomstige) leerlingen in het PO en SO gemeente Rotterdam
Per 1 augustus 2014 wordt de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met die scholen uitvoert. In Rotterdam is dit PPO Rotterdam ( HYPERLINK "http://www.pporotterdam.nl/" \h www.pporotterdam.nl).

De grootste verandering voor ouders, leerlingen en scholen is de zorgplicht die per 1 augustus 2014 ingaat. Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de scholen (schoolbesturen).

Zorgplicht:

Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt is dat de school (schoolbestuur) waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden.
Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld echt geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind moet zorgen.
Bij het vinden van een goede school voor hun kind zijn ouder(s)/verzorger(s) uiteraard wel heel belangrijk. Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school. Maar soms gebeurt het ook dat een kind al op een basisschool zit, maar dat het voor het kind beter is als het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft. Maar het zoeken naar een nieuwe school kan ook het gevolg van een verhuizing zijn.

Wet Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs gaat vanaf 1 augustus 2014 in. Samenwerkingsverband Koers VO heeft dit uitgewerkt op een manier die passend is voor de situatie in de regio Rotterdam. Hieronder wordt toegelicht wat dit betekent voor de v(s)o-scholen die zijn aangesloten bij Koers VO.

Zorgplicht Vanaf 1 augustus 2014 gaat de zorgplicht in. Als een aangemelde leerling binnen het ondersteuningsaanbod van de school past, zoals weergegeven op  HYPERLINK "http://www.koersvo.schoolprofielen.nl" www.koersvo.schoolprofielen.nl, is de school verplicht de leerling toe te laten. Kan de school geen passende ondersteuning bieden, dan is de school verplicht een passende onderwijsplek voor deze leerling te zoeken op een andere school, in goed overleg met de ouders. De school heeft hiervoor zes weken de tijd vanaf de datum van schriftelijke aanmelding van de leerling. Bij leerlingen waar extra onderzoek nodig is, wordt deze termijn verlengd naar tien weken. De zorgplicht geldt voor alle leerlingen met behoefte aan extra onderwijsondersteuning. Dit zijn in ieder geval alle leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso), maar ook individuele leerlingen met een extra onderwijsondersteunings-behoefte op een school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium.

Extra onderwijsondersteuning Extra ondersteuning wordt standaard geboden aan alle leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Scholen voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium kunnen extra ondersteuning bieden aan individuele leerlingen. In dit geval hebben school, ouders en leerling gezamenlijk bepaald dat er behoefte is aan extra onderwijsondersteuning. De school bekijkt hoe ze maatwerk kan bieden aan de leerling door middel van een individueel arrangement of een groepsarrangement.
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Voor alle leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben stelt de school – in samenspraak met ouders en leerling - een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op.


De wet Passend Onderwijs stelt dat alle scholen een schoolondersteuningsprofiel moeten maken, dat ouders en andere scholen inzicht geeft in het ondersteuningsaanbod van de school. In de regio Rotterdam hebben we gekozen voor een schoolprofiel waarin niet alleen het ondersteuningsaanbod maar ook het onderwijsaanbod van de school vermeld is. De schoolprofielen van alle scholen zijn te vinden op   HYPERLINK "http://www.koersvo.schoolprofielen.nl" www.koersvo.schoolprofielen.nl.

Schoolarts

De schoolarts, mevr. Marjolijn Goos van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding. Zij ziet dus ieder kind voor of na de toelating op de school. Bij dit toelatingsonderzoek dienen de ouders aanwezig te zijn.
Dit onderzoek kan op school of bij een schoolartsencentrum plaatsvinden. Naast dit vaste onderzoek kunnen er onderzoeken plaatsvinden op verzoek van de ouders en/of van de school. Hierbij kunnen de ouders aanwezig zijn. Vooraf krijgen de ouders een brief met de datum en tijd van het onderzoek. Op het antwoordstrookje kunnen de ouders aangeven of zij het onderzoek zullen bijwonen.
Indien een leerling medicatie gebruikt, zal de schoolarts in samenwerking met de ouders een medisch handelingsprotocol voor de school opstellen.

Schoolmaatschappelijk werk

Dit wordt verzorgd mevrouw Ingrid Dielhof van MEE Rotterdam
Adres: Boompjes 554 (2e etage)
           3011 XZ  Rotterdam
           Tel: 010 – 2821111
            
Het schoolmaatschappelijk werk verleent hulp:
bij het oplossen van moeilijkheden thuis met u zoon/ dochter waarbij u graag hulp ontvangt;
bij vragen over vakantieplaatsing, weekendopvang;
bij plaatsing in een gezinsvervangend tehuis, internaat e.d.;
bij de aanvraag van financiële regelingen PGB;
bij de aanvraag van dagindicaties.

Orthopedagoog

Onze orthopedagoog op de SO-afdeling is mevr. Dorien Tromp. Zij is op maandag en op donderdag aanwezig  op het SO.
De orthopedagoge op de VSO-afdeling is mevr. Yolanda Klomp. Zij is werkzaam op alle werkdagen.
De orthopedagoog neemt intelligentieonderzoeken af en maakt een dossieranalyse bij de toelatings- en herhalingsonderzoeken ten behoeve van het opstellen  van het OPP van elke leerling en de groepsplannen voor de leerkrachten. Daarnaast houden de orthopedagogen zich bezig met een aantal begeleidingstaken, zoals leerlingbespreking, observaties van leerlingen, gesprekken met en adviseren van de leerkracht over de gedragsmatige aanpak van leerlingen.
Op verzoek van ouders geeft de orthopedagoog in een gesprek nadere uitleg over het intelligentieonderzoek en handelingsadviezen. 

Logopedie SO

Op de SO-afdeling is onze logopediste mevr. Nurdan Yildirim op de dinsdag, woensdag en vrijdagochtend aanwezig. De logopediste geeft hulp aan leerlingen met problemen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling. Zo spoedig mogelijk na plaatsing op school verricht zij een logopedische screening die zich richt op o.a. ademhaling, stemgeving, mond-gedrag, articulatie, taalgebruik en -begrip. De screening kan aanleiding zijn tot nader onderzoek en/of logopedische hulp. De logopediste neemt een belangrijke plaats in bij het ondersteunen van leerkrachten ten aanzien van het onderwijs geven aan leerlingen die niet of nauwelijks spreken. De collega’s van beide afdeling worden door de logopediste geschoold in de gangbare gebarentaal zodat zij op een adequate wijze kunnen communiceren met de niet-sprekende leerlingen.

Dossiers

Van ieder kind dat op school zit, is een dossier aangelegd. Hierin zitten o.a. het onderwijskundig rapport van de vorige school/instelling, een verslag van het maatschappelijk werk, een medisch verslag, een psycho-diagnostisch onderzoek, een samenvatting of analyserapport van het psycho-diagnostisch onderzoek met daarin opgestelde handelingsadviezen, de indicatie van de ECSO-beschikking, indien nodig de herindicatie van het ECSO, de onderzoeksgegevens voor de plaatsing op school, het aanmeldingsformulier en een kopie van een legitimatiebewijs van één van de ouders (indien die ouder uit een ander land komt dan Nederland).
Tussentijds worden diverse voortgangsrapportages betreffende de ontwikkeling van de leerling aan het dossier toegevoegd.
Tot dit dossier hebben, ter waarborging van de privacy van het kind, uitsluitend de leerkracht en de leden van de Commissie van Begeleiding toegang. Het dossier blijft te allen tijde op school.

Rapporten / OPP

Op onze school wordt eens per jaar een rapport/jaarverslag en OPP met de leerling meegegeven. Dit vindt aan het einde van het schooljaar plaats. Het jaarverslag is een weergave van wat er gedurende het schooljaar heeft plaats gevonden. In het OPP staat omschreven hoe ver de leerling is in zijn / haar ontwikkeling op didactisch en sociaal emotioneel gebied. Na de uitreiking van de rapporten/jaarverslagen en het OPP worden de ouders uitgenodigd om het OPP (de resultaten van het afgelopen schooljaar en de plannen voor het komende schooljaar) met de leerkrachten te bespreken op school.

Nieuwsbrief

Op beide afdelingen wordt er maandelijks een nieuwsbrief aan de leerlingen meegegeven met daarin belangrijke mededelingen, nieuws over de groepen, veranderingen op school of in de klas en allerlei wetenswaardigheden. U kunt lezen wanneer er een studiedag personeel is en hoe er in de groep gewerkt wordt aan een project, veelal ondersteund met leuke foto’s.
Ook kunnen er af en toe losse briefjes van school met berichten voor de ouders meegegeven worden. Sommige kinderen hebben moeite dit te onthouden en geven ze bij hun thuiskomst niet af. U doet er dan ook verstandig aan om de tas van uw kind na te zien op de aanwezigheid van dergelijke brieven.

Schriftjes / agenda

Op de SO-afdeling wordt gebruik gemaakt van 'communicatieschriftjes'. Doordat de leerlingen van deze groepen niet altijd iets duidelijk kunnen vertellen of een belangrijke boodschap niet kunnen onthouden, geven wij ze een schrift of map mee, waarin ouders/verzorgers en leerkrachten aan elkaar kunnen schrijven. Op deze wijze kan iedereen elkaar informeren en op de hoogte blijven van de gang van zaken thuis en op school. Het schrift gaat iedere dag van huis mee naar school en andersom. Dit geschiedt ook op de dagen dat er niet in geschreven is.