Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft tot doel om door overleg de school zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze raad bestaat op onze school uit ouders en personeelsleden.
De medezeggenschapsraad wordt aan het begin van dit schooljaar gevormd door:
  • Mevr. N. Azouagh - ouder v.d. SO-afdeling
  • Mevr. B. Verhoeve - ouder v.d. VSO-afdeling
  • Dhr. S. Kruithof - personeelslid VSO-afdeling
  • Dhr. M. Janson - personeelslid VSO-afdeling / voorzitter MR
  • Mevr. A. Roozenburg - personeelslid SO-afdeling / secretaris MR
De vergadering van de medezeggenschapsraad vindt 8 x per jaar plaats en is openbaar. Dus alle ouders en personeelsleden mogen in principe de vergaderingen bijwonen. Als er echter zaken besproken worden waarop voorlopig geheimhouding rust, of als er persoonlijke zaken aan de orde zijn, kan de raad besluiten om de vergadering of een gedeelte ervan besloten te houden.
Notulen, vergaderdata, jaarverslagen e.d. zijn te lezen op de website van school.
De medezeggenschapsraad mag alle zaken bespreken die de school aangaan en daarover aan het schoolbestuur voorstellen doen of haar standpunten duidelijk maken.
De schoolgids van onze school is een voorbeeld van hoe deze in samenspraak met het schoolteam en de medezeggenschapsraad tot stand is gekomen. Dit is een jaarlijks terugkerend proces. De raad moet openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school bevorderen en zij moet waken voor discriminatie op allerlei gebied.

 

NOTULEN MR VERGADERINGEN